Vereniging BIZ Grote Polder

Lidmaatschap
De bijdrageplicht wordt bepaald door de WOZ-waarde. Dit is een wettelijke verplichting. Alle bijdragen tezamen vormen het budget van de vereniging. De wet schrijft voor dat alleen bijdrageplichtigen lid mogen worden en daar een contributie voor betalen aan de BIZ-vereniging. 

Voor het lidmaatschap moet u zich expliciet aanmelden. De contributie voor 2015 is vastgesteld op € 5,--. Bij aanmelding na 1 juli zal de contributie voor het lopende jaar niet aan u doorberekend worden.

Als u bijdrageplichtig bent, kunt u zich aanmelden als lid per E-mail op: info@bizgrotepolder.nl


Activiteiten
De hoogte van het budget wordt bepaald door het totaal van de bijdragen. De leden van de Vereniging BIZ Grote Polder beslissen over de besteding van het budget.

In de ALV is besloten over de begroting voor het lopende verenigingsjaar.

Jaarlijks vindt in het tweede kwartaal de ALV plaats. 
Heeft u ideeën voor activiteiten? Neem dan contact met ons op per E-mail op info@bizgrotepolder.nl 

Bestuur
In de ALV van 3 juni 2015 is het volgende bestuur vastgesteld:
- Henk Prins (Voorzitter)
- Ino Cooijmans (Secretaris)
- Ed van Vliet (Penningmeester)
- Leen van Rijsewijk
- Wilbur van der Velde

Het bestuur wordt ondersteund door:
Parkmanager: Ad van den Berg (Parktrust)
Bestuurssecretaris: Daphne Nieuwenhuis (Uw secretaris)Download statuten »
Download uitvoeringsovereenkomst »


logo keurmerk veilig ondernemen