Klimaatbestendig Zoeterwoude-Rijndijk

Met het project Klimaatbestendig Zoeterwoude-Rijndijk is onderzocht hoe de gemeente, ondernemers en bewoners  met praktische maatregelen  Zoeterwoude-Rijndijk klimaatbestendig kunnen maken. Het klimaat verandert namelijk. Hogere temperaturen, nattere winters, heftigere buien en drogere zomers zijn inmiddels realiteit. We zullen onze omgeving moeten gaan aanpassen aan deze nieuwe situatie.

Projectproces
Uit de stresstest bleek dat het gebied voornamelijk kwetsbaar is voor hittestress en wateroverlast door hevige buien. Middels keukentafelgesprekken zijn maatregelen besproken met als resultaat drie mogelijke maatregelpakketten, met een oplopend ambitieniveau. Vervolgens is onderzocht wat de schade door klimaatverandering voor o.a. bedrijventerrein Grote Polder zou betekenen wanneer geen adaptatiemaatregelen getroffen worden. Maar ook is gekeken naar de effectiviteit van de verschillende maatregelenpakketten.

Schade door klimaatverandering wanneer geen adaptatiemaatregelen getroffen worden
Wanneer in Zoeterwoude-Rijndijk geen adaptatiemaatregelen genomen worden, zijn de extra kosten door klimaatverandering van 2018 – 2050 rond de 8 miljoen euro. Directe en indirecte wateroverlast zorgt voor ongeveer 7 miljoen euro schade tot 2050 en hittestress voor ongeveer 1 miljoen euro schade. Door hittestress neemt de arbeidsproductiviteit af, stijgen ziekenhuisbezoeken en is er meer sterfte. Veel schadeposten zijn echter nog niet berekend. Droogte zorgde in 2018 bijvoorbeeld ook voor scheuren in het asfalt. Deze schades zijn op dit moment nog niet verwerkt in de Klimaatschadeschatter. Waarschijnlijk komt de schade dus hoger uit dan de geschatte 8 miljoen euro.

Effectiviteit van de verschillende maatregelenpakketten
De maatregelen, voortkomend uit de keukentafelgesprekken, zijn vervolgens ingevoerd in de Toolbox Klimaatbestendige stad. Daar werd de effectiviteit voornamelijk bepaald aan de hand van waterberging, herhalingstijd van wateroverlast, grondwateraanvulling, verdamping en temperatuur. De gekozen maatregelen waren: groene daken, groene gevels, verbreden van sloten, wadi’s, waterdoorlatende bestrating, regentonnen, verlagen van groenstroken.

Alle maatregelen samen zorgen voor een bergingscapaciteit van 35.000 m3. Daarnaast wordt het grondwater met 28 mm aangevuld. De maatregelen zorgen niet voor een verlaging van de omgevingstemperatuur, doordat er geen bomen worden geplant die schaduw creëren. Wel kunnen de groene daken en gevels zorgen voor verkoeling in het gebouw, maar dit is niet met de tool te berekenen. Alle maatregelen samen kosten 11 miljoen euro in aanleg. Wanneer meegekoppeld wordt met regulier onderhoud aan de openbare ruimte, kunnen deze kosten lager uitvallen.

Groene daken zijn veruit het duurst in aanleg, maar zij helpen niet alleen tegen wateroverlast. Ze zorgen er ook voor dat het bedrijventerrein er aantrekkelijker uit ziet en de biodiversiteit stijgt. Daarnaast kan het de binnenruimte koelen, zodat uiteindelijk koelingskosten afnemen. Wadi’s zijn het meest kosteneffectief, ze zijn niet duur in aanleg en bergen regenwater goed.

Inzicht in de noodzaak van klimaatadaptatie en de maatregelen: start uitvoeringsfase
Geconcludeerd kan worden dat het klimaatbestendig maken van het bedrijventerrein geen onmogelijke opgave is. De schades zonder klimaat adaptieve maatregelen zijn vrijwel even hoog als de aanlegkosten van de maatregelen. Daarnaast levert het een groener en aantrekkelijker bedrijventerrein op. Het project heeft meer inzicht gegeven in de noodzaak van klimaatadaptatie en de verschillende maatregelen. Er zal daarom overgegaan worden naar de uitvoeringsfase, zodat Grote Polder binnenkort klimaatbestendig is.